меню

Положення про обробку персональних даних

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Веб-сайт kastapost.ua – офіційний веб-сайт Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАБАТА», доступ до якого здійснюється через всесвітню мережу Інтернет за посиланням kastapost.ua.
1.2. Володілець та розпорядник персональних даних – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАБАТА», код ЄДРПОУ 41097541, місцезнаходження: 02121, м. Київ, Харківське шосе, б. 201-203 (надалі – Товариство).
1.3. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, що надає Товариству свої персональні дані на веб-сайті kastapost.ua та персональні дані якої обробляються на підставі її згоди.
Будь-які визначення, що стосуються відносини, пов’язаних із захистом та обробкою персональних даних, викладені в цьому Положенні, тлумачься згідно визначень викладених в Законі України «Про захист персональних даних», No 2297-VI від 01.06.2010, надалі – Закон.

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
2.1. Це Положення про обробку персональних даних (надалі – Положення) визначає основні умови обробки персональних даних, що надаються Товариству суб’єктом персональних даних на веб-сайті kastapost.ua.
2.2. Під обробкою персональних даних розуміються будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
2.3. Підставою для обробки персональних даних є згода суб’єкта персональних даних на обробку наданих ним персональних даних. Фізична особа, шляхом добровільного надання Товариству на веб-сайті kastapost.ua відомостей, що містять її персональні дані, надає свою згоду на обробку цих персональних даних з метою та в порядку, що передбачені Положенням.
2.4. Товариство не здійснюємо передачу персональних даних третім сторонам, крім випадків, коли така передача є вимогою чинного законодавства України, на прохання суб’єкта персональних даних або в інших випадках, викладених у Положенні. Згода суб’єкта персональних даних, виражена шляхом добровільного надання Товариству на веб-сайті kastapost.ua відомостей, що містять персональні дані, є згодою такого суб’єкта персональних даних на поширення (передачу) Товариством цих персональних даних третім особам виключно в міру потреби, визначеної метою обробки персональних даних, що викладена в Положенні.
2.5. Обробка персональних даних здійснюється з метою здійснення Товариством комунікації з суб’єктом персональних даних з приводу запиту такого суб’єкта.
2.6. Склад необхідних персональних даних визначається Товариством, виходячи з мети обробки персональних даних, наведеної в Положенні, та відображається в опитувальнику на веб-сайті kastapost.ua.
2.7. Зміст персональних даних визначається суб’єктом персональних даних самостійно в межах та відповідно до складу персональних даних. Джерелом відомостей (персональних даних) про суб’єкта персональних даних є відомості, які надаються таким суб’єктом персональних даних добровільно шляхом заповнення опитувальника на веб-сайті kastapost.ua. Суб’єкт персональних даних має надавати персональні дані точні та достовірні та несе ризики, пов’язані із порушенням умови, зазначеної у цьому пункті Положення.
2.8. В міру потреби, визначеної метою обробки, персональні дані мають оновлюватися, а Товариство має право зробити запит до суб’єкта персональних на оновлення/підтвердження наданих ним персональних даних.
2.9. Персональні дані накопичуються і збираються в електронному вигляді у програмному забезпеченні Товариства.
2.10. Персональні данні зберігаються Товариством на строк досягнення мети. Після закінчення строку зберігання персональні данні підлягають знищенню Товариством.
2.11. У випадках, передбачених Законом, відомості, що містять персональні дані, знищуються Товариством до закінчення строку їх зберігання.

3. ПРАВА СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
3.1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має фізична особа, є невід’ємними і непорушними.
3.2. Суб’єкт персональних даних має право:
3.2.1. Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
3.2.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3.2.3. на доступ до своїх персональних даних;
3.2.4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених Законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
3.2.5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
3.2.6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
3.2.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
3.2.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту персональних даних або до суду;
3.2.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
3.2.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
3.2.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
3.2.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
3.2.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
3.3. Вичерпний перелік прав суб’єкта персональних даних викладено в Законі, зокрема в ст. 8.

4. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ
4.1. Законодавство про захист персональних даних складають Конституція України, Закон, інші закони та підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
4.2. Будь-які звернення або запити щодо персональних даних, які збираються на веб-сайті kastapost.ua, в тому числі з приводу реалізації прав суб’єкта персональних даних у сфері персональних даних, мають направлятися письмово за контактними даними Товариства, вказаними в п. 1.2. Положення.

Редакція станом на 05.02.2021р. ТОВ «ТАБАТА»

    поверніть екран